fbpx

GSM - 0488 487 460

E - info@lec-energysolutions.be

Verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN LEC ENERGY SOLUTIONS | REIHAGENSTRAAT 15B | 9200 DENDERMONDE| BTW BE0753.932.401


VOOR AL ONZE VERKOPEN EN DIENSTEN GELDT UITSLUITEND DE ONDERSTAANDE VOORWAARDEN. DEZE VOORWAARDEN GELDEN OOK VOOR ALLE TOEKOMSTIGE ZAKEN MET LEC ENERGY SOLUTIONS. MONDELINGE OVEREENKOMSTEN DIE TEGENSTRIJDIG ZIJN MET ONZE ALGEMENE VERKOOPS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN ZIJN SLECHTS VAN TOEPASSING WANNEER WIJ DEZE SCHRIFTELIJK HEBBEN BEVESTIGD. ONZE VOORWAARDEN BLIJVEN OOK VAN KRACHT IN HET GEVAL DE KOPER ANDERE VOORWAARDEN VOORSCHRIJFT.

1.    Offertes en orderbevestigingen
1.1    Al onze aanbiedingen en informatie worden vrijblijvend en ten titel van inlichting verstrekt. Bij akkoord van de offerte dient met een ondertekend kopie te bezorgen aan info@lec-energysolutions.be . Deze ondertekening is geldig bij schriftelijk akkoord van LEC Energy Solutions.
1.2    Geldigheid van de offertes is maximum 14 dagen na de offertedatum

2.    Prijzen
2.1     De overeengekomen prijs slaat enkel op goederen en werken die uitdrukkelijk worden vermeld in de orderbevestiging, met uitsluiting van alle toebehoren die er niet in werden vermeld.
2.2     De prijs omvat evenmin de bankkosten of andere op vraag van de koper gemaakte kosten die verband houden met een borgstelling of het opstellen van een wissel. Deze zal eerst ter schriftelijke ter goedkeuring aan de klant voorgelegd worden.
2.3    Onze prijzen zijn gemaakt volgens de huidige index der materialen en lonen. Bij eventuele schommeling van de index kunnen de prijzen gewijzigd en aangepast worden.
2.4    Mocht na het afsluiten van een koop-verkoopovereenkomst enige wijziging komen in de grondstoffen prijzen , buitenlandse valuta, wettelijke in of factuur taks of andere rechten of belastingen, dan zal deze wijziging, zo wij dit wensen, tot een passende verrekening aanleiding geven. Deze zal eerst ter schriftelijke ter goedkeuring aan de klant voorgelegd worden. Indien deze wijziging meer dan 500 euro bedraagt heef de koper tot 15 dagen voor levering het recht zijn bestelling ongedaan te maken.

3.    Levering en leveringstermijnen
3.1    Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zijn de door ons opgegeven leveringstermijnen in offertes, orderbevestigingen en facturen slecht benaderend. Overschrijding van de leveringstermijn, om welke reden ook, geeft de koper nooit recht op enige schadevergoeding, ontbinding van het contract of niet nakoming van enige verplichting welke voor hem uit de overeenkomst of uit enig ander met ons gesloten contract mocht voortvloeien. 
3.2    In het geval van overmacht (bv. extreme weersomstandigheden) die de uitvoering van het verkoopcontract zou vertragen, zal het verkoopcontract tijdelijk worden geschorst tot het einde van de oorzaak van deze vertraging. Er kan geen enkele vorm van schadevergoeding voor een veranderende subsidieregeling of wetgeving geëist worden, ook niet wanneer de eerder geschatte leverdatum is gewijzigd.
3.3    Alle geleverde materialen blijven eigendom van LEC ENERGY SOLUTIONS tot op het ogenblik van de volledige betaling van de aanneming. LEC ENERGY SOLUTIONS kan bij niet-betaling op kosten en risico van de koper, op elk ogenblik de goederen terug komen laten ophalen.
3.4    Wij zijn  sterk afhankelijk van wisselende weersomstandigheden. Regen en/of wind kan de veiligheid van onze werkmannen in gevaar brengen. Wijzigingen in planning vanwege wisseldende slechte  weersomstandigheden, kunnen dan ook in geen enkel geval ingeroepen worden om een schadevergoeding te eisen voor derving van inkomsten of andere schadevergoedingen.

4.    Contract onder voorwaarde van financiering – zekerheidsstelling
4.1    Afgezien van de overeengekomen betalingsmodaliteiten zijn wij gerechtigd op elk ogenblik, een bankwaarborg te eisen. Zolang deze waarborg niet werd gegeven zijn wij gerechtigd alle latere leveringen op te schorten onverminderd ons recht om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen lastens de koper. 
4.2    In geval dat de verkoopovereenkomst door de koper wordt aangegaan onder voorwaarde van financiering, zullen wij, zolang de financiering aan de koper niet effectief werd toegestaan ten allen tijde het recht hebben de verkoopsvoorwaarde als ontbonden te beschouwen, zonder dat de koper aanspraak kan maken op een schadevergoeding.
4.3    In geval dat de verkoopovereenkomst door de koper wordt aangegaan onder voorwaarde van financiering is de betaling de facturen niet gekoppeld aan het al dan niet goedkeuren van de financiering. Het wachten op een financiering en het niet kunnen uitsturen van een voorschotfactuur betekent dat het project wordt uitgesteld en de prijzen zullen herzien worden op het moment dat de lening is goedgekeurd en de materialen worden besteld. Wilt u geen onverwachte prijststijgingen of uitstel van uw project, dan zal u liquide middelen moeten aanspreken om het voorschotfactuur te betalen.

5.    Vermoeden van insolventie
Indien ons, na het afsluiten van de verkoopovereenkomst, feiten worden bekend gemaakt, welke, naar onze mening, de kredietwaardigheid van de koper in twijfel trekken, zijn de verschuldigde sommen onmiddellijk opeisbaar

6.    Klachten en garanties
6.1    Klachten dienen zo snel mogelijk gemeld worden na oplevering met een termijn van 7 dagen na oplevering naar het email adres: info@lec-energysolutions.be 
6.2    Het mededelen van klachten kan nooit betekenen dat de betaling van de reeds geleverde goederen en of prestaties wordt opgeschort. 
6.3    Klachten betreffende niet zichtbare gebreken zijn slechts ontvankelijk voor zover ze ons worden medegedeeld, binnen de vijf dagen na vaststelling van het gebrek of het ogenblik dat het gebrek moest vastgesteld worden. De op de bestelbon vermelde goederen en diensten worden voor verborgen gebreken gewaarborgd gedurende een periode van zes maand na factuurdatum. 
6.4    Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor schade of defecten aan het geleverde materieel die te wijten zijn aan de montage door derden of aan montage door de koper zelf, aan een onvoldoende onderhoud, aan een slijtage buiten de garantieperiode, aan een verkeerd gebruik van de apparaten, aan een gebrek van nazicht of aan een herstelling door derden uitgevoerd, ofwel aan toeval of aan een niet-gedetermineerde oorzaak, ofwel aan elke andere ons niet toerekenbare gebeurtenis. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor defecten aan bestaande installaties waaraan werken werden uitgevoerd, indien het mankement zich voordoet in een onderdeel dat niet door ons geleverd of hersteld werd. De schade die de koper mocht lijden (bvb. productiestilstand, mingenot, verlies van grondstoffen, beschadiging van andere zaken) ingevolge een mankement waarvoor onze aansprakelijkheid door het bovenstaande werd uitgesloten, blijft volledig voor zijn/haar rekening. 
6.5    Tenzij anders vermeld op de offerte geldt een productgarantie van 12 maand op de geleverde materialen. Startend vanaf de factuurdatum. Onze waarborg vervalt in de volgende gevallen
6.5.1    Wanneer de gegevens welke ons worden verstrekt niet beantwoorden aan de werkelijkheid.
6.5.2    Wanneer onze instructie voor montage, inbedrijfstelling, gebruik of onderhoud niet nauwkeurig worden gevolgd.
6.5.3    Wanneer onderdelen van de installatie, zonder onze voorafgaandelijke schriftelijke toelating, worden verwijderd, verwisseld of gewijzigd door klant.
6.5.4    Wanneer de installatie door beschadiging, ongevallen, misbruik, vorst of brand schade heeft geleden.
6.5.5    Elke overige interventie die plaatsvindt na deze periode en die op vraag van de klant uitgevoerd  wordt, geeft aanleiding tot facturatie van de onderzoekskosten, werkuren en verplaatsing.
6.5.6    Het herverbinden van de connectie met WIFI connectoren valt niet onder deze garantie.
6.6     Wij besteden de nodige aandacht aan geluidsproductie van toestellen. Dit zal altijd in onderling overleg geplaatst worden met de klant. Er wordt verwacht van de klant dat hij beseft dat bepaalde toestellen geluid produceren. Geluidsoverlast van toestellen zoals er zijn buitenunits van aircotoestellen, warmtepomp, omvomers, etc (niet limitatieve lijst) kunnen nooit aanleiding geven tot een schadevergoeding of het niet betalen van de factuur. 
6.6    In geval van klachten ingediend binnen de voorgeschreven termijnen en door ons als gegrond bevonden, zullen wij naar onze keuze overgaan tot , hetzij de herstelling, hetzij de vervanging af fabriek. De koper zal nooit aanspraak kunnen maken op een meer uitgebreide vergoeding. 
6.7    Wij werken met de nodige zorg tijdens de installatie. Echter kunnen wij niet garanderen dat er geen kleine beschadigingen gebeuren tijdens het monteren of herstellen van onze producten. Beschadigingen aan muren en plafond kleiner dan 15 vierkante centimeter zullen geen recht geven op compensatie in welke vorm dan ook.
6.8    In geval van niet zichtbare materiële gebreken, bij bewijsbare materiaal- of constructiefouten of bij het niet bereiken van uitdrukkelijk of stilzwijgend verzekerde eigenschappen vragen wij melding te maken per aangetekend schrijven aan LEC ENERGY SOLUTIONS binnen 8 dagen na ontdekking. Ook overige klachten mogen telkens naar info@lec-energysolutions gestuurd worden.

7.    Offertes en installatie
7.1    De omschrijving van de goederen en diensten die deel uitmaken van het contract is te vinden in onze gedetailleerde offerte. Offertes – ook prijslijsten of nieuwsbrieven – zijn niet bindend en zijn opgemaakt op basis van de prijzen geldig op de datum van offerte onder voorbehoud van latere  wijziging. Een bestelling is voor ons slechts bindend vanaf het moment dat wij deze bestelling hebben bevestigd per brief of per e-mail.
7.2    Standaard voorschot 50% bij goedkeuring offerte en 50% saldo na levering en installatie van de werken. Tenzij expliciet anders vermeld. 
7.3    Niet inbegrepen in de offerte. De offertes zijn altijd exclusief verticale werken, hoogtewerkers, betonboringen tenzij anders vermeld.
7.4    Meerwerken. Indien de uitgevoerde werken aanzienlijke wijzigen kennen tov het afgesproken voorstel zullen de werkuren in regie aangerekend worden. De verbruikte materialen zullen volgens de dagprijs aangerekend worden. 
7.5    Materialen en hun kwantiteiten in de offerte zijn steeds indicatief en geven geen recht tot vermindering in de afrekening indien er minder of ander materiaal wordt gebruikt bij de uitvoering van de werken. 
7.6    Alle ruimtes plus eventuele toegang waar de werkzaamheden uitgevoerd worden, dienen vrijgemaakt te zijn van allerlei obstakels die de werkzaamheden kunnen hinderen. En dit alvorens de werken aanvangen
7.7    Onze medewerkers trachten de staat van het dak van de koper naar hun beste vermogen te beoordelen voor aanvang van plaatsing van de installatie. De verantwoordelijkheid van het staat van het dak ligt echter bij de klant, zeker omdat gebreken vaak niet zichtbaar zijn. Mocht blijken dat het dak niet geschikt is voor de plaatsing, wordt in overleg een oplossing gevonden.
7.8    Stabiliteitsstudie van het dak is steeds ten verantwoording van de klant
7.9    Graaf-, kap-, breek- en slijpwerken voor het plaatsen van voedingskabels zijn niet in de offerte inbegrepen en zullen afzonderlijk in regie gefactureerd worden, tenzij anders vermeld in de offerte.
7.10    Leveren en plaatsen van een bijkomende verliesstroomschakelaar, aardingsonderbreker of aardingspin is niet in de offerte inbegrepen, en zal afzonderlijk gefactureerd worden aan gangbare tarieven.
7.11     Solarkabel, wanneer het traject van de solarkabel, tussen panelen en omvormer(s) meer dan 25 meter bedraagt, zullen bijkomende lengtes apart worden verrekend, tenzij anders vermeld in de offerte. 
7.12     AC kabel, wanneer het traject van de voedingskabel (XVB max 6mm²) tussen verdeelbord en omvormer(s) meer dan 15 meter bedraagt, zullen bijkomende lengtes apart worden verrekend, tenzij anders vermeld in de offerte.
7.13     Gebroken dakpannen, gebroken pannen en leien kunnen niet ten onze laste genomen worden. De klant neemt er kennis van dat indien doorboringen door dakpannen, leien of andere dakbedekking nodig zijn, er mogelijks schade kan optreden. De kosten van vervangen pannen, leien of andere dakbedekking zullen in rekening worden gebracht, evenals de gepresteerde werkuren.
7.14     Defecten elektronische apparaten, wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele defecten aan elektrische en/of elektronische apparaten door het uit- en inschakelen van de hoofdzekering van de tellerkast. 

8.    Annulatiebeding
Indien de klant na afloop van een termijn van 8 dagen na de koop afziet van zijn aankoop, zal er een forfaitair bedrag aangerekend worden van mimimaal 15% van het contractbedrag, te verhogen met de waarde van hetgeen op het ogenblik van de annulatie reeds is uitgevoerd en/of besteld voor de klant. Dit bedrag geldt tevens als vergoeding voor technische en administratieve voorbereiding en nazorg. De ontbinding zal enkel via aangetekend schrijven aanvaard worden. Mocht er sprake zijn van een onvoorziene omstandigheid waardoor een klant zich genoodzaakt voelt de bestelling te annuleren, vragen wij de klant om ons zo snel mogelijk, doch in ieder geval 15 dagen voor plaatsing, een aangetekend schrijven te bezorgen. 

9.    Uurtarieven 
9.1    Uurtarief: monteur 55 €/u, technieker 65 €/u, ingenieur 85 €/u
9.2    9 Verplaatsingen worden aangerekend aan uurtarief monteur en bijkomend 0,8 €/km

10.    Facturatie en betaling
10.1    Tenzij anders vermeld zijn onze facturen contant te betalen bij de levering, zonder korting. De betaling gebeurt in munteenheid euro. 
10.2    Indien u na het opsturen van een factuur de facturatiegegevens wilt aanpassen, dan is er een administratieve kost van 45 €

11.    Wanbetaling
11.1     Late betalingen: Betaling gebeuren volgens de betalingstermijn vermeld op de factuur. Indien de factuur twee weken na de betalingstermijn niet betaald is wordt een eerste aanmaning per mail gestuurd. Indien de factuur na 3 weken niet is betaald wordt een tweede aanmaning gestuurd. Is de factuur één maand na de factuurdatum niet betaald dan gaat het dossier naar een incassobureau.
11.2     De niet-betaling, zelfs gedeeltelijk, op de vervaldag van een factuur heeft van rechtswege en zonder ingebrekestelling tot gevolg dat: alle andere nog niet-vereffende vorderingen met inbegrip van de nog niet vervallen wissels lastens de koper opeisbaar worden. – alle verleende kortingen of betalingsmodaliteiten onherroepelijk vervallen, alle verschuldigde bedragen vanaf de vervaldag een nalatigheidsintrest van 1,5 % per maand doen lopen, er lastens de koper een forfaitaire schadevergoeding van 15% van het nog te betalen bedrag kan worden geëist, met een minimum van 100 euro, de verkoper het recht heeft om zelfs zonder gerechtelijke tussenkomst de bestaande overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk als ontbonden lastens de koper te beschouwen of de uitvoering daarvan geheel of gedeeltelijk op te schorten

12.     Koelmiddelboekhouding
12.1     Als exploitant heeft de klant steeds de eindverantwoordelijkheid in regel te zijn met de wetgeving omtrent koelmiddel. Hiervoor raden wij u aan een onderhoudscontract af te sluiten bij een erkend koeltechnische bedrijf.
12.2     Om onze klanten te helpen in regel te zijn met de koelmiddel wetgeving registreren wij onze systemen online in the cloud via het programma climpapulse. De klant krijgt een log-in portaal met unieke code. De kostprijs voor deze online dienst is 45 euro voor de activatie van het systeem in de software per buitenunit.

13.    Overmacht
13.1     Indien ten gevolge van overmacht of andere onvoorzienbare omstandigheden, zoals daar zijn oorlogen, onlusten, brand, staking binnen of buiten de onderneming, strubbelingen binnen de onderneming, ingebreke blijven van onze eigen leveranciers enz., wij verhinderd worden onze contractuele verbintenissen ten overstaan van de koper geheel of gedeeltelijk , tijdelijk of definitief, na te komen, zijn wij gerechtigd , zonder gerechtelijke tussenkomst , en naar onze keuze, hetzij de uitvoering van het contract op te schorten, hetzij het contract geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen zonder gehouden te zijn tot betaling van welk danige schadevergoeding onverminderd al onze andere rechten.

14.    Eigendomsvoorbehoud
Onverminderd de overgang van het risico op de koper, blijven de door ons geleverde producten onze exclusieve eigendom tot op het ogenblik dat de koper al de verbintenissen voor hem voortspruitend uit het contract heeft nageleefd.

15.    Marketing
15.1  LEC ENERGY SOLUTIONS behoudt zich het recht uw commerciële naam en logo, alsook foto’s van uw bedrijfspand in te zetten voor marketingdoeleinden. Tevens kunnen foto’s van de woningen van onze particuliere klanten voor marketingdoeleinden gebruikt worden. Bezwaar aantekenen mag via info@lec-energysolutions.be
15.2  Wij behouden ons het recht toe om een reclamepaneel te bevestigen tijdens en na onze werken. Dit gedurende één maand. U kan ten alle tijden ons vragen dit paneel te verwijderen op info@lec-energysolutions.be

16.    Ontbinding van de overeenkomst
Indien de koper een of meer van zijn verplichtingen niet nakomt, in staat van faillissement verklaard wordt, een gerechtelijk of minnelijk akkoord aanvraagt, om uitstel van betaling verzoekt, in vereffening wordt gesteld, of nog indien zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag genomen wordt, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst-al dan niet geheel of gedeeltelijk uitgevoerd als van rechtswege ontbonden te beschouwen ten laste van de koper ten aanzien van het nog niet betaalde gedeelte en zulks door het enkel zich voortdoen van één der bovenvermelde gebeurtenissen. Indien wij gebruik maken van het ons verleende recht tot ontbinding van de overeenkomst evenals in geval van gerechtelijke ontbinding ten laste van de koper, is de koper ons een onherleidbare forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 30% van de totale prijs der niet-geleverde en/of teruggenomen koopwaar en zal de koper ons bovendien dienen te vrijwaren voor alle vergoedingen die wij verschuldigd zouden zijn aan onze eigen leveranciers.

17.    Toepasselijk recht en Bevoegdheid 
Al onze overeenkomsten zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Alle geschillen waartoe onze overeenkomsten aanleiding zouden kunnen geven zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbanken van het arrondissement Dendermonde en in voorkomend geval , van het vredegerecht van Dendermonde. Wij behouden ons evenwel het recht om de vorderingen in betaling in te leiden voor de rechtbank van het domicilie of de zetel van de koper.