fbpx

Verkoopsvoorwaarden

Omdat wij van mening zijn dat goede afspraken goede vrienden maakt, vindt u hier klaar en duidelijk onze verkoopsvoorwaarden. Voor verder vragen blijven wij ter uwe beschikking op onze contactpagina.

1. Offertes en orderbevestigingen

Al onze aanbiedingen en informatie worden vrijblijvend en ten titel van inlichting verstrekt. Bij akkoord van de offerte dient met een ondertekend kopie te bezorgen aan info@lec-energysolutions.be. Deze ondertekening is geldig bij schriftelijk akkoord van LEC Energy Solutions. 

2. Prijzen

2.1 De overeengekomen prijs slaat enkel op goederen en werken die uitdrukkelijk worden vermeld in de orderbevestiging, met uitsluiting van alle toebehoren die er niet in werden vermeld.
2.2 De prijs omvat evenmin de bankkosten of andere op vraag van de koper gemaakte kosten die verband houden met een borgstelling of het opstellen van een wissel. Deze zal eerst ter schriftelijke ter goedkeuring aan de klant voorgelegd worden.
2.3 Onze prijzen zijn gemaakt volgens de huidige index der materialen en lonen. Bij eventuele schommeling van de index kunnen de prijzen gewijzigd en aangepast worden.
2.4 Mocht na het afsluiten van een koop-verkoopovereenkomst enige wijziging komen in de grondstoffen prijzen , buitenlandse valuta, wettelijke in of factuurtaks of andere rechten of belastingen, dan zal deze wijziging, zo wij dit wensen, tot een passende verrekening aanleiding geven. Deze zal eerst ter schriftelijke ter goedkeuring aan de klant voorgelegd worden.
2.5 Geldigheid van de offertes is maximum 30 na de datum van de offerte.

3. Leveringstermijnen

 Leveringstermijnen Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zijn de door ons opgegeven leveringstermijnen slecht benaderend. Overschrijding van de leveringstermijn, om welke reden ook, geeft de koper nooit recht op enige schadevergoeding, ontbinding van het contract of niet nakoming van enige verplichting welke voor hem uit de overeenkomst of uit enig ander met ons gesloten contract mocht voortvloeien.

4. Contract onder voorwaarde van financiering -zekerheidsstelling

4. Contract onder voorwaarde van financiering – zekerheidsstelling
4.1 Afgezien van de overeengekomen betalingsmodaliteiten zijn wij gerechtigd op elk ogenblik, een bankwaarborg te eisen. Zolang deze waarborg niet werd gegeven zijn wij gerechtigd alle latere leveringen op te schorten onverminderd ons recht om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen lastens de koper.
4.2 In geval dat de verkoopovereenkomst door de koper wordt aangegaan onder voorwaarde van financiering, zullen wij, zolang de financiering aan de koper niet effectief werd toegestaan ten allen tijde het recht hebben de verkoopsvoorwaarde als ontbonden te beschouwen, zonder dat de koper aanspraak kan maken op een schadevergoeding.

5. Levering

De leveringstermijnen vermeld in offertes, orderbevestigingen en dergelijke zijn niet bindend en kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoedingen. Indien noodzakelijk kunnen er transportkosten aangerekend worden. Deze zullen schriftelijk op voorhand gecommuniceerd worden met de klant.

6. Klachten en garanties

6.1 Klachten dienen zo snel mogelijk gemeld worden na oplevering met een termijn van 7 dagen na oplevering. 
6.2 Het mededelen van klachten kan nooit betekenen dat de betaling van de reeds geleverde goederen en of prestaties wordt opgeschort. 
6.3 Klachten betreffende niet zichtbare gebreken zijn slechts ontvankelijk voor zover ze ons worden medegedeeld, binnen de vijf dagen na vaststelling van het gebrek of het ogenblik dat het gebrek moest vastgesteld worden. De op de bestelbon vermelde goederen en diensten worden voor verborgen gebreken gewaarborgd gedurende een periode van zes maand na factuurdatum. 
6.4 Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor schade of defecten aan het geleverde materieel die te wijten zijn aan de montage door derden of aan montage door de koper zelf, aan een onvoldoende onderhoud, aan een slijtage buiten de garantieperiode, aan een verkeerd gebruik van de apparaten, aan een gebrek van nazicht of aan een herstelling door derden uitgevoerd, ofwel aan toeval of aan een niet-gedetermineerde oorzaak, ofwel aan elke andere ons niet toerekenbare gebeurtenis. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor defecten aan bestaande installaties waaraan werken werden uitgevoerd, indien het mankement zich voordoet in een onderdeel dat niet door ons geleverd of hersteld werd. De schade die de koper mocht lijden (bvb. productiestilstand, mingenot, verlies van grondstoffen, beschadiging van andere zaken) ingevolge een mankement waarvoor onze aansprakelijkheid door het bovenstaande werd uitgesloten, blijft volledig voor zijn/haar rekening. 
6.5 Tenzij anders vermeld geldt een garantie van 24 maand op de geleverde materialen. Startend vanaf de factuurdatum. 
6.6 In geval van klachten ingediend binnen de voorgeschreven termijnen en door ons als gegrond bevonden, zullen wij naar onze keuze overgaan tot , hetzij de herstelling, hetzij de vervanging af fabriek. De koper zal nooit aanspraak kunnen maken op een meer uitgebreide vergoeding. 

7. Betaling

Tenzij anders vermeld zijn onze facturen contant te betalen bij de levering, zonder korting. De betaling gebeurd in munteenheid euro. 

8. Wanbetaling

De niet-betaling, zelfs gedeeltelijk, op de vervaldag van een factuur heeft van rechtswege en zonder ingebrekestelling tot gevolg dat:
– alle andere nog niet-vereffende vorderingen met inbegrip van de nog niet vervallen wissels lastens de koper opeisbaar worden.
– alle verleende kortingen of betalingsmodaliteiten onherroepelijk vervallen, 
– alle verschuldigde bedragen vanaf de vervaldag een nalatigheidsintrest van 1,5 % per maand doen lopen, 
– er lastens de koper een forfaitaire schadevergoeding van 15% van het nog te betalen bedrag kan worden geëist, met een minimum van 125 euro,
– de verkoper het recht heeft om zelfs zonder gerechtelijke tussenkomst de bestaande overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk als ontbonden lastens de koper te beschouwen of de uitvoering daarvan geheel of gedeeltelijk op te schorten

9. Overmacht

Indien ten gevolge van overmacht of andere onvoorzienbare omstandigheden, zoals daar zijn oorlogen, onlusten, brand, staking binnen of buiten de onderneming, strubbelingen binnen de onderneming, ingebreke blijven van onze eigen leveranciers enz., wij verhinderd worden onze contractuele verbintenissen ten overstaan van de koper geheel of gedeeltelijk , tijdelijk of definitief, na te komen, zijn wij gerechtigd, zonder gerechtelijke tussenkomst, en naar onze keuze, hetzij de uitvoering van het contract op te schorten, hetzij het contract geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen zonder gehouden te zijn tot betaling van welk danige schadevergoeding onverminderd al onze andere rechten. 

10. Eigendomsvoorbehoud

Onverminderd de overgang van het risico op de koper, overeenkomstig art. 5, blijven de door ons geleverde producten onze exclusieve eigendom tot op het ogenblik dat de koper al de verbintenissen voor hem voortspruitend uit het contract heeft nageleefd

11. Ontbinding van de overeenkomst

Indien de koper een of meer van zijn verplichtingen niet nakomt, in staat van faillissement verklaard wordt, een gerechtelijk of minnelijk akkoord aanvraagt, om uitstel van betaling verzoekt, in vereffening wordt gesteld, of nog indien zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag genomen wordt, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst-al dan niet geheel of gedeeltelijk uitgevoerd als van rechtswege ontbonden te beschouwen ten laste van de koper ten aanzien van het nog niet betaalde gedeelte en zulks door het enkel zich voortdoen van één der bovenvermelde gebeurtenissen. Indien wij gebruik maken van het ons verleende recht tot ontbinding van de overeenkomst evenals in geval van gerechtelijke ontbinding ten laste van de koper, is de koper ons een onherleidbare forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 40% van de totale prijs der niet-geleverde en/of teruggenomen koopwaar en zal de koper ons bovendien dienen te vrijwaren voor alle vergoedingen die wij verschuldigd zouden zijn aan onze eigen leveranciers. 

12. Toepasselijk recht en bevoegdheid

Al onze overeenkomsten zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Alle geschillen waartoe onze overeenkomsten aanleiding zouden kunnen geven zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbanken van het arrondissement Dendermonde en in voorkomend geval, van het vredegerecht van Dendermonde. Wij behouden ons evenwel het recht om de vorderingen in betaling in te leiden voor de rechtbank van het domicilie of de zetel van de koper.